Subsidie in stappen

Hieronder worden de stappen toegelicht vanaf het aanvragen van een subsidie tot en met het verantwoorden daarvan. Ook wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met een subsidiebesluit van de gemeente. 

Controleer eerst de voorwaarden

Voor bepaalde beleidsvelden heeft de gemeente specifieke voorwaarden opgesteld. Deze specifieke voorwaarden kunt u vinden in de subsidieregelingen. Controleer eerst de desbetreffende subsidieregeling voordat u begint aan uw subsidieaanvraag.

Meer informatie

 

 • Niet eens met het besluit

  Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met het besluit. In het besluit wordt aangegeven wat de reden (motivatie) is voor het besluit. Dat kan zijn omdat bijvoorbeeld het subsidieplafond is bereikt en er geen budget meer beschikbaar is, of vanwege inhoudelijke redenen. Soms komt het voor dat een subsidiebedrag lager uitvalt dan gevraagd. Als u het, om welke reden dan ook, niet eens bent met het subsidiebesluit of met de gekoppelde voorwaarden en/of verplichtingen van een subsidie, dan kunt u hiertegen een bezwaar indienen. 

  Bezwaarprocedure starten

  Als u bezwaar wilt maken, dan moet u schriftelijk een bezwaarschrift bij ons indienen binnen 6 weken na de dag waarop de beslissing aan u is kenbaar gemaakt. 

  Als uw bezwaar wordt afgewezen dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter. 

  Hoe dien ik een bezwaarschrift in?

  Wanneer u het niet eens bent met een 'besluit' van een overheidsinstantie dan kunt u bezwaar maken. Dit is een schriftelijk stuk waarmee u een besluit van een overheidsinstantie kunt aanvechten. 

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: 

  • de naam en het adres van de indiener; 
  • de dagtekening; 
  • een omschrijving van het besluit (inclusief kenmerk) waartegen het bezwaar is gericht; 
  • de gronden van het bezwaar. 

  Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht (of de burgemeester indien het een besluit van de burgemeester is), afdeling Juridische Zaken, t.a.v. Team Subsidies, postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

  Stuur ook een kopie van het besluit mee.