Vaststellingsbeschikking

Als uw subsidieaanvraag (gedeeltelijk) is goedgekeurd ontvangt u een positieve verleningsbeschikking. Dit is in feite een voorlopige toekenning van subsidie. De verleende subsidie wordt pas definitief wanneer de subsidie is vastgesteld. Voor het vaststellen van uw subsidie moet u na het ontvangen van uw verleningsbeschikking een aanvraag tot vaststelling van subsidie indienen.

Wat is een vaststellingsbeschikking?

Een subsidie moet op grond van de Algemene wet bestuursrecht worden vastgesteld. De subsidieontvanger kan verplicht worden om een aanvraag tot vaststelling in te dienen na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend. Bij de aanvraag van een subsidievaststelling moeten stukken worden overlegd, waaruit blijkt dat  de activiteit is uitgevoerd en dat aan de eventuele verplichtingen is voldaan.

Betalingsplicht

Het uitgangspunt is dat een subsidie wordt vastgesteld overeenkomstig de verlening, dus conform het bedrag of de manier van berekenen die bij de verlening was vermeld. Maar er zijn enkele gevallen waarin het subsidiebedrag lager wordt vastgesteld dan was vermeld in de verleningsbeschikking. Dit is als volgt:

  • de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet (geheel) hebben plaatsgevonden;
  • de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de verplichtingen;
  • de subsidieontvanger bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft
    verstrekt en de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere
    beschikking op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid, of;
  • de subsidieverlening anderszins onjuist was en de subsidieontvanger dit wist
    of behoorde te weten.

Definitieve vaststelling

Verlening van subsidie is nog geen definitief besluit op basis waarvan aanspraak kan worden gemaakt op een bedrag. Na de vaststelling van de subsidie is er pas zekerheid. 

Meer informatie!

Raadpleeg de specifieke subsidieregeling voor meer informatie over de vaststelling(sbeschikking).

Klik hier voor de Algemene subsidieverordening 2020

Zoek hier de specifieke subsidieregeling