Informatieplicht en meldingsplicht

Als subsidieontvanger heeft u algemene verplichtingen, deze zijn opgenomen in artikel 11 van de Algemene subsidieverordening. Dit betreft een informatie- en meldingsplicht. Bij subsidieregeling kunnen nadere verplichtingen worden opgesteld. Controleer alvorens u uw aanvraag indient de verplichtingen in de specifieke subsidieregeling.

Meldingsplicht

Als subsidieontvanger moet u onmiddellijk schriftelijk melden aan burgermeester en wethouders, zodra aannemelijk is dat:

  • een of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet tijdig of niet geheel zullen worden verricht;
  • niet tijdig of niet geheel aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan. 
Informatieplicht

Als subsidieontvanger bent u verplicht om de burgemeester en wethouders  onverwijld te informeren over:

  • beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;
  • relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
  • ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat de subsidieontvanger de aan de subsidie verbonden verplichtingen niet, niet tijdig of niet geheel zal kunnen nakomen;
  • wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon, de persoon van de bestuurder of bestuurders, en het doel van de rechtspersoon.
Let op!

In een subsidieregeling kunnen aanvullende verplichtingen worden opgesteld. Controleer alvorens u uw aanvraag indient de specifieke subsidieregeling.

Klik hier voor de Algemene subsidieverordening 2020

Zoek hier de specifieke subsidieregeling