Eindverantwoording indienen

Als onderdeel van de eindverantwoording bij subsidies dient u een mogelijk een (inhoudelijk- en of financiële) verslag, afhankelijk van het arrangement (de hoogte van de subsidieverlening), aan te leveren. Let op: Bij subsidieregeling kunnen nadere verplichtingen worden opgelegd. Controleer alvorens uw aanvraag de verplichtingen in de specifieke subsidieregeling. Hieronder vindt u een beschrijving van de bij de eindverantwoording aan te leveren gegevens.

 

TypeHoogte subsidiebedragVerantwoording
Arrangement 1tot en met € 5.000

Subsidies tot en met € 5.000 worden door burgemeester en wethouders direct vastgesteld of verleend. Verantwoording is niet standaard, maar kan gevraagd worden. Een verantwoording vindt plaats binnen 13 weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht (en wanneer is voldaan aan de subsidie verbonden verplichtingen). *

In geval van verlening van een subsidie van ten hoogste € 5.000 wordt een voorschot verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie.

Arrangement 2meer dan € 5.000 tot en met € 75.000

Een verantwoording moet binnen 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht worden ingediend. 

De aanvraag moet bevatten:

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;**
  • een jaarrekening of een financieel verslag bestaande uit een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten.

De subsidie wordt vastgesteld binnen 13 weken na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.*

Arrangement 3meer dan € 75.000

De subsidieontvanger dient een verantwoording in:

  • in geval van een subsidie die per kalenderjaar wordt verstrekt, uiterlijk op 31 maart van het jaar dat volgt op het betrokken kalenderjaar;
  • in geval van een subsidie die per boekjaar wordt verstrekt, uiterlijk 13 weken na afloop van het betrokken boekjaar;
  • in andere gevallen uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht.

De aanvraag moet bevatten:

  • een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
  • een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening);
  • een balans van het afgelopen subsidietijdvak met een toelichting daarop; en
  • een controleverklaring, opgesteld door een onafhankelijk registeraccountant.

Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld of andere gegevens worden verlangd.*

*De termijn van 13 weken kan eenmaal voor ten hoogste 6 weken verlengd worden. Bij subsidieregeling en bij verleningsbeschikking kunnen andere regels bepaald worden over de verantwoordingswijze.

**Bij subsidieregeling kan worden bepaald dat op een andere manier wordt aangetoond in hoeverre de activiteiten zijn verricht en aan de verplichtingen is voldaan.

Let op!

Bij subsidieregeling kunnen aanvullende verplichtingen worden opgesteld. Controleer alvorens uw aanvraag de specifieke subsidieregeling.

Klik hier voor de Algemene subsidieverordening 2020

Zoek hier de specifieke subsidieregeling