Versterken sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet

Het doel van deze regeling is het versterken van de sociale en maatschappelijke basis door vrijwillige inzet. De vrijwillige inzet dient een bijdrage te leveren aan het stimuleren van ontmoeting in de stad en een kansrijke omgeving, zelfredzaamheid en ontplooiing van inwoners versterken of de samenredzaamheid van inwoners versterken.

Voor wie?

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan vrijwilligersorganisaties. De aanvrager dient een rechtspersoon te zijn zonder winstoogmerk (stichting, vereniging). 

Waarvoor?

De gemeente subsidieert enkel activiteiten die zich richten op onderstaande onderwerpen:

 • Activiteit 1: Huiskamer
 • Activiteit 2: Sociaal restaurant
 • Activiteit 3: (informatieve) Activiteiten/themabijeenkomsten
 • Activiteit 4: Buurtnetwerk
 • Activiteit 5: Kleine verbindende activiteiten
 • Activiteit 6: Stimuleren en ontwikkelen van een brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden
 • Activiteit 7: Informatie, advies en voorlichting aan jeugdigen tot 27 jaar
 • Activiteit 8: Huiswerkbegeleiding
 • Activiteit 9: Vrijwillig kinder- en jongerenwerk of scoutingactiviteiten
 • Activiteit 10: Schakelfunctie
 • Activiteit 11: Maatjesproject
 • Activiteit 12: Informatie, advies en voorlichting senioren
 • Activiteit 13: Tijdelijke praktische ondersteuning voor volwassenen in kwetsbare positie

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • De aanvrager is een rechtspersoon zonder winstoogmerk (stichting, vereniging), waarvan de activiteiten door vrijwilligers worden uitgevoerd, eventueel aangevuld met maximaal één beroepskracht (1 fte, max 40 uur, mag ook in deeltijd worden ingevuld) in een coördinerende rol ten behoeve van de uitvoering van de activiteiten;
 • De organisatie moet, conform de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, beschikken over een bestuur van minimaal 2 personen (allen samen bevoegd). Deze personen mogen geen eerstelijns verwantschap van elkaar zijn en niet op hetzelfde adres woonachtig of ingeschreven zijn.
 • De activiteiten moeten gericht zijn op de inwoners van de gemeente Maastricht en aanwijsbaar ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Maastricht.
 • De aanvrager werkt vraaggericht, heeft aandacht voor inclusie en werkt zoveel mogelijk samen met andere organisaties die dezelfde of aanvullende activiteiten organiseren.

Daarnaast zijn er per activiteit (mogelijk) nog aanvullende voorwaarden. Zie de subsidieregeling en overzicht informatie per activiteit.

Wanneer uiterlijk indienen?

Een subsidieaanvraag dient uiterlijk 30 september voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te worden ingediend. 

Let op: een subsidieaanvraag voor een activiteit als bedoeld in artikel 5, lid 4 en 5, van deze regeling kan gedurende het hele jaar worden aangevraagd voor zover het subsidieplafond niet is bereikt. 

Hoogte van de subsidie

De maximale hoogte van de subsidie voor de kosten die direct gerelateerd zijn aan de uitvoering van de activiteiten betreft:

 • Activiteit 1: Huiskamer
  Maximaal een bedrag van € 12.000,- per jaar;
 • Activiteit 2: Sociaal restaurant
  Maximaal een bedrag van € 20.000,- per jaar;
 • Activiteit 3: Informatie bijeenkomsten/thema bijeenkomsten
  Maximaal een bedrag van € 50.000,- per jaar;
 • Activiteit 4: Buurtnetwerk
KostensoortMaximum subsidiebedrag
Organisatiekosten€ 2.440,-
Communicatiekosten

€ 1,20 per adres c.q. huishouden in de buurt voor communicatiekosten met een minimumbedrag van € 1.750,- en een maximumbedrag van     € 2.900,-.

Organisatiekosten en Communicatiekosten blijven uitwisselbaar

Initiatiefgroep buurtnetwerkorganisatie€ 3500,-
Opstellen of aanpassen buurtplan€ 870,-
Toeslag communicatiekosten voor buurten met meer dan 1300 inwoners indien de communicatiekosten niet toereikend zijnmaximaal € 0,18 per huishouden, op voorwaarde van onderbouwing waarom eerder genoemde communicatiekosten niet toereikend zijn.
 • Activiteit 5: Kleine buurtgerichte activiteiten
  Maximaal een bedrag van € 500,- per jaar.
 • Activiteit 6: Stimuleren en ontwikkelen van een brede talentontwikkeling en sociale vaardigheden
  Maximaal een bedrag van € 40.000,- per jaar.
 • Activiteit 7: Informatie, advies en voorlichting aan jeugdigen tot 27 jaar
  Maximaal een bedrag van € 750,- per jaar.
 • Activiteit 8: Huiswerkbegeleiding
  Maximaal een bedrag van € 7.500,- per jaar.
 • Activiteit 9: Vrijetijdsbesteding aan jeugdigen tot 27 jaar
  Maximaal een bedrag van € 15.000,- per jaar.
 • Activiteit 10: Schakelfunctie
  Maximaal een bedrag van € 5.000,- per jaar.
 • Activiteit 11: Maatjesproject
  Maximaal een bedrag van € 40.000,- per jaar.
 • Activiteit 12: Informatie, advies en voorlichting senioren
  Maximaal een bedrag van € 750,- per jaar.
 • Activiteit 13: Tijdelijke praktische ondersteuning voor volwassenen in kwetsbare positie
  Maximaal een bedrag van € 20.000,- per jaar.

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag stuurt u onderstaande gegevens mee. 

 • (Digitaal) Aanvraagformulier voor deze regeling. 
 • Ingevuld begrotingsformulier.
 • Jaarrekening met betrekking tot eigen vermogen of ingevuld formulier voor eigen vermogen. Hier dienen alle afschriften van de rekeningen meegestuurd te worden. 
 • Uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden).
 • Bewijsstukken huisvesting: huur, gas/water/licht, internet (indien van toepassing).

Contact

 • Heeft u ondersteuning nodig bij uw aanvraag?
  Neem dan contact op met Maastricht doet! via info [at] maastrichtdoet.nl (info[at]maastrichtdoet[dot]nl) of via (043) 763 00 00. Tevens kunt u naar het spreekuur in Centre Céramique op woensdagen van 14:00 - 16:00 uur of donderdagen 10:00 - 12:00 uur. 
  Let op: Maastricht doet! is niet bereikbaar in augustus.  
 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Anneke Verhoeven via 06 15 30 94 15 of per e-mail via anneke.verhoeven [at] maastricht.nl (anneke[dot]verhoeven[at]maastricht[dot]nl).
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Lenny Paes via (043) 350 71 07 of lenny.paes [at] maastricht.nl (lenny[dot]paes[at]maastricht[dot]nl).