Veiligheid

Het programma Veiligheid bestaat uit twee taakvelden. De meeste activiteiten die hieronder vallen, worden niet uit subsidies betaald. 

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

Samen met de Veiligheidsregio Zuid-Limburg (VRZL) zet de gemeente in op het voorkomen, beperken en bestrijden van incidenten en rampen. Dat wordt niet uit subsidies betaald, maar uit andere financiële bronnen.

1.2 Openbare orde en veiligheid

De gemeente heeft als doelstelling een stad waar criminaliteit, misdaad en overlast zo weinig mogelijk voorkomen en waar inwoners, ondernemers en bezoekers vanuit een zo veilig mogelijk gevoel kunnen wonen, werken en verblijven.  Hieronder vallen o.a. toezicht en handhaving en criminaliteitsbestrijding. Die taken worden niet uit subsidies betaald.  Een ander subdoel is de veiligheidsbeleving in de buurt en in om het eigen huis. In dat verband bestaat de subsidieregeling  'Veilig thuis'.

Subsidie 'Veilig thuis'. Ik beschik (nog) niet over een subsidieregeling waarnaar hier verwezen zou moeten kunnen worden.