Taalactiviteiten Primair Onderwijs

Gemeente Maastricht vindt het belangrijk dat leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal extra begeleiding kunnen krijgen. Daarom worden scholen in het primair onderwijs middels deze subsidie financieel ondersteund daar waar de eigen middelen niet voldoende zijn.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor schoolbesturen in het primair onderwijs. 

Waarvoor?

Er kan subsidie aangevraagd worden voor activiteiten die gericht zijn op het beperken dan wel inhalen van de achterstand voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal. Het gaat hier om activiteiten waarbij er een discrepantie is tussen taal- en andere leerprestaties (ontwikkeling) als indicatie voor onbenut leerpotentieel.

Let op: deze subsidie is bedoeld om taalactiviteiten en extra ondersteuning te faciliteren die met de Rijksmiddelen niet- of niet volledig kunnen worden bekostigd.  

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

Financiële voorwaarden:

 • Verantwoording van alle onderwijsachterstandenbeleid- en impulsmiddelen.
 • Verantwoording van specifieke middelen ontvangen voor leerlingen die minder dan 3 jaar in Nederland zijn.
 • Overzicht van inspanningen en daaraan verbonden kosten. 

Inhoudelijke voorwaarden:

 • Omschrijving van doelen en activiteiten.
 • Omschrijving voor welke vorm/uitvoering van taalactiviteiten is gekozen.
 • Definitie van de doelgroep.
 • Resultaatbeschrijving op leerlingenniveau.
 • Resultaten worden gemeten.
 • Deskundigheidsbevordering van docenten.
 • De activiteiten zijn ingebed in een grote geheel/integrale aanpak.
 • Vergroten van ouderbetrokkenheid. 
 • Uitvoeren van zelfevaluatie. 

Wanneer uiterlijk indienen?

Vóór 1 juni voor het daarop volgende schooljaar. 

Hoogte van de subsidie

Het subsidieplafond bedraagt € 200.000,00 per schooljaar. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van de som van de achterstandsscores* op de scholen waarvoor een subsidieaanvraag wordt gedaan.  

* Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekent jaarlijks de achterstandsscore van elke basisschool op basis van de onderwijsscores van de leerlingen die op de teldatum zijn ingeschreven op een basisschool. 

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag stuurt u onderstaande gegevens mee.

 • Verplicht aanvraagformulier.
 • Een financiële raming van inkomsten en uitgaven.

Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan?  Dan hebben wij ook het volgende nodig:

 • Een kopie van de oprichtingsakte of statuten (laatstelijk gewijzigd).
 • De laatst opgemaakte jaarverslag, jaarrekening of de balans van vorig jaar. 

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Paul Konings via (043) 350 51 23 of Paul.Konings [at] maastricht.nl (Paul[dot]Konings[at]maastricht[dot]nl).  
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Palmyre Partouns via (043) 350 31 34 of Palmyre.Partouns [at] maastricht.nl (Palmyre[dot]Partouns[at]maastricht[dot]nl).