JAMMER 1 - Stimulering verduurzaming vastgoed 2023-2024 - organisaties

De Gemeente Maastricht biedt subsidiemogelijkheden aan ondernemingen en organisaties voor het investeren in verduurzamingsmaatregelen voor het verbeteren van de energieprestatie van het gebouw. Binnen deze subsidieregeling kunnen organisaties en ondernemingen een subsidie ontvangen. Deze pagina is enkel voor organisaties bestemd. 

Voor wie?

 1. De subsidie is uitsluitend bedoeld voor een organisatie:
  • die eigenaar, huurder of gebruiker is van een gebouw (met uitzondering van de huurder of gebruiker van een gebouw dat in eigendom is van de gemeente Maastricht); en
  • die op het moment van aanvraag ingeschreven staat bij de KvK en in de periode vanaf ten minste 1 jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze regeling tot het moment van aanvraag onafgebroken ingeschreven stond bij de KvK; en
  • die gevestigd is of vestigingen heeft in de gemeente Maastricht; en
  • waarvan het/de vestigingsadres(sen) niet overeenkom(t)(en) met het woonadres van een eigenaar of een bestuurder van de betreffende onderneming of organisatie; en
  • die haar activiteiten hoofdzakelijk uitvoert in de gemeente Maastricht. 
 2. Een subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd door een organisatie die:
  • op het moment van aanvraag, conform de inschrijving bij de KvK, beschikt over een bestuur of een Raad van Toezicht van minimaal 3 personen, die geen eerstelijns verwantschap met elkaar hebben en niet op hetzelfde adres woonachtig of ingeschreven zijn; en
  • haar statutaire zetel heeft in de gemeente Maastricht.

Waarvoor?

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de volgende kosten c.q. hoofdstukken:

 1. Verduurzamingsmaatregelen
  Het nemen van één of meer verduurzamingsmaatregelen die zijn opgenomen in een energiescan die op het moment van aanvraag niet ouder is dan 36 maanden. In de subsidieregeling (zie bijlage) is een lijst opgenomen met verduurzamingsmaatregelen waarvoor subsidie kan worden ontvangen.
 2. Energiescan
  Het laten uitvoeren en opstellen van een energiescan, tenzij de aanvrager een amateursportorganisatie betreft of een organisatie die kan deelnemen aan het Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed van de Provincie Limburg.

Let op: een subsidie wordt slechts verstrekt voor verduurzamingsmaatregelen en energiescans die op of na 1 mei 2023 aanvangen.

Wanneer uiterlijk indienen?

Hieronder zijn de indieningstermijnen per hoofdstuk aangegeven.

 1. Verduurzamingsmaatregelen
  Vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 30 september 2024.
 2. Energiescan
  Vanaf de dag van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 31 mei 2024.

Let op: het project dient binnen 24 maanden na de dag van verzending van de verleningsbeschikking te worden gerealiseerd.

Subsidiebedrag

 1. Verduurzamingsmaatregelen
  De hoogte van de subsidie voor de redelijke projectkosten van één of meer verduurzamingsmaatregelen bedraagt per gebouw voor een:
  • Gemeenschapshuis
   100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000,00.
  • Welzijnsorganisatie
   100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000,00.
  • Culturele organisatie
   100% van de projectkosten, met een maximum van € 50.000,00.
  • Amateursportorganisatie
   100% van de projectkosten, met een maximum van € 12.000,00.
 2. Energiescan
  De hoogte van de subsidie voor de kosten van een energiescan bedraagt per gebouw voor een organisatie: 100% van de kosten, met een maximum van € 2.000,00.

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag dienen onderstaande bijlagen meegestuurd te worden. Zie de subsidieregeling voor meer informatie. 

 • Digitaal aanvraagformulier.
 • Recent uittreksel van de KvK (niet ouder dan 6 maanden).
 • Kopie van een recent bankafschrift.
 • Offerte/factuur voor de uitvoering van de activiteiten.
 • Kopie van bankafschrift met daarop de betaling (indien sprake van factuur).
 • Opgave van subsidies.
 • Indien van toepassing: schriftelijke rapportage van energiescan (geldt bij verduurzamingsmaatregel(en).

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met één van onze beleidsmedewerker. 
 NaamContactgegevens
Culturele organisatieSammie Pierik(043) 350 31 23 of Sammie.Pierik [at] maastricht.nl (Sammie[dot]Pierik[at]maastricht[dot]nl)
GemeenschapshuisSammie Pierik(043) 350 31 23 of Sammie.Pierik [at] maastricht.nl (Sammie[dot]Pierik[at]maastricht[dot]nl)
Welzijnsorganisatie:
- professionele instelling
- vrijwilligersorganisatie
- algemene voorziening

Anneke Verhoeven
Anneke Verhoeven
Carina Maessen

(043) 350 54 33 of Anneke.Verhoeven [at] maastricht.nl (Anneke[dot]Verhoeven[at]maastricht[dot]nl) 
" "

06 14 12 56 78  of Carina.Maessen [at] maastricht.nl (Carina[dot]Maessen[at]maastricht[dot]nl) 
AmateursportorganisatieBrigitte Lahoye(043) 350 56 83 of Brigitte.Lahoye [at] maastricht.nl (Brigitte[dot]Lahoye[at]maastricht[dot]nl) 
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met één van de subsidieverleners: Sanne Pecasse via (043) 350 51 20 of Sanne.Pecasse [at] maastricht.nl (Sanne[dot]Pecasse[at]maastricht[dot]nl) of Andrea de Vries via (043) 350 53 59 of Andrea.de.Vries [at] maastricht.nl (Andrea[dot]de[dot]Vries[at]maastricht[dot]nl)
 • Overige vragen?
  Stuur een email naar noodfonds [at] maastricht.nl (noodfonds[at]maastricht[dot]nl). Meer informatie is ook te lezen op: Over het Noodfonds Energiekosten.