Professionele instellingen op het gebied van Welzijn en Zorg

De Gemeente Maastricht verstrekt subsidies aan aangewezen instellingen die actief zijn op het gebied van welzijn en/of zorg. 

 

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor de door burgemeester en wethouders aangewezen instellingen die actief zijn op het gebied van welzijn en/of zorg.

Waarvoor?

Er kan subsidie worden verstrekt op grond van een:

 1. Prestatieplan
 2. Werkprogramma incl. begroting 
  Enkel door de raad bepaald en uitsluitend voor instellingen zonder winstoogmerk.

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • Er wordt verwacht dat met de subsidiering van een prestatieplan of werkprogramma de te realiseren doelstelling(en) zullen worden bereikt.
 • De aanvrager toont de behoefte aan voor een subsidie (prestatieplan of werkprogramma).
 • De aanvrager maakt aannemelijk dat de financiële middelen, met inbegrip van subsidie, voldoende zijn om een voorgenomen prestatieplan of werkprogramma uit te voeren.

Er kunnen ook dwingende voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de hoogte van:

 • Contributie van leden van een instelling.
 • Bijdragen van deelnemers aan (een gedeelte van) een prestatieplan of werkprogramma.
 • Tarieven.

Wanneer uiterlijk indienen?

De aanvraag dient 26 weken voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft te zijn ingediend oftewel vóór 1 juli voor het voorafgaande jaar. 

Hoogte van de subsidie

 1. Prestatieplan
  De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van de door Burgemeester en Wethouders gewenste prestaties door het aantal prestatie-eenheden te vermenigvuldigen met een bedrag per prestatie-eenheid. Zie de subsidieverordening voor meer informatie. 
 2. Werkprogramma incl. begroting
  De hoogte van het subsidiebedrag wordt bepaald aan de hand van een door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde begroting van het subsidiabele werkprogramma. Zie de subsidieverordening voor meer informatie. 

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag dienen onderstaande gegevens aangeleverd te worden. 

 1. Een prestatieplan (indien van toepassing)
 2. Een werkprogramma incl. begroting (indien van toepassing)
 3. Het prestatieplan of de begroting bevat:
  • een overzicht van de voor het boekjaar geraamde baten en lasten van de instelling, en
  • een vergelijking met de geraamde baten en lasten van het jaar voorafgaand aan het boekjaar en een toelichting op de verschillen.
 4. Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan? Dan hebben wij het volgende nodig:
  • Een kopie van de oprichtingsakte of statuten (laatstelijk gewijzigd) . 
  • De laatst opgemaakte jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten en de toelichting daarop of, indien deze bescheiden ontbreken, een verslag over de financiële positie van de instelling op het moment van de aanvraag. 

Let op: voor zover de instelling voor hetzelfde prestatieplan of werkprogramma een subsidie heeft aangevraagd bij een of meer bestuursorganen of organen van organisaties, instellingen en dergelijke, doet de instelling daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met één van de beleidsmedewerkers:
  - Jeske Lammers via (043) 350 31 49 of Jeske.Lammers [at] maastricht.nl (Jeske[dot]Lammers[at]maastricht[dot]nl)
  - Tamara van Bogaert via 06 21 59 74 28  of Tamara.van.Bogaert [at] maastricht.nl (Tamara[dot]van[dot]Bogaert[at]maastricht[dot]nl)
  - Marijke Mooren via (043) 350 31 30 of Marijke.Mooren [at] maastricht.nl (Marijke[dot]Mooren[at]maastricht[dot]nl).  
  - Kyra Claessens via (043) 350 46 57 of Kyra.Claessen [at] maastricht.nl (Kyra[dot]Claessen[at]maastricht[dot]nl).  
  - Erwin Pinckaers via (043) 350 48 29 of Erwin.Pinckaers [at] maastricht.nl (Erwin[dot]Pinckaers[at]maastricht[dot]nl).  
  - Elina Cuypers via (043) 350 43 70 of Elina.Cuijpers [at] maastricht.nl (Elina[dot]Cuijpers[at]maastricht[dot]nl).   
  - Jolanda Janssen via (043) 350 43 52 of Jolanda.Janssen [at] maastricht.nl (Jolanda[dot]Janssen[at]maastricht[dot]nl)
  - Zoë Cremers via (043) 350 59 69 of Zoe.Cremers [at] maastricht.nl (Zoe[dot]Cremers[at]maastricht[dot]nl)
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Andrea de Vries via (043) 350 53 59 of Andrea.de.Vries [at] maastricht.nl (Andrea[dot]de[dot]Vries[at]maastricht[dot]nl).