Educatieve Agenda Maastricht

De Gemeente Maastricht wil zich richten op het kwetsbare kind/de kwetsbare jongeren. De nadruk ligt op het voorkomen dat kinderen/jongeren in een kwetsbare positie terecht komen door het verstrekken van subsidie voor activiteiten die daaraan bijdragen.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor schoolbesturen van de specifieke schoollocatie in Maastricht:

 • Kindcentra (bestaande uit minimaal onderwijs en een VVE-gecertificeerde voorschoolse voorziening).
 • Speciaal Onderwijs.
 • Voortgezet onderwijs.

Waarvoor?

De subsidie wordt verstrekt voor projecten of activiteiten die bijdragen aan het bereiken van één of meerdere van de volgende beleidsdoelen en gerecht zijn op het kwetsbare kind/de kwetsbare jongere:

 • Een inclusieve, integrale aanpak en interprofessionele samenwerking vanuit en tussen kindcentra, scholen, kinderopvang, (jeugd)zorg en Gemeente Maastricht.
 • Intensieve samenwerking met ouders.
 • Verdiepen van de doorgaande leer- en ontwikkellijn.
 • Talentontwikkeling stimuleren en talenten ontwikkelen.
 • Kansen verkennen van een breed aanbod met inzet op gezondheid, sport, cultuur, etc.
 • Achterstanden voorkomen en bestrijden.
 • Taalontwikkeling bevorderen, laaggeletterdheid voorkomen en bestrijden.
 • Bevorderen van ontwikkeling kindcentra/scholen met een passend aanbod (thuisnabij).
 • Werken aan een sterke gezonde basis voor kinderen en jeugd.
 • Actieve inzet van programma’s om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere dat de projecten of activiteiten:

 • Het kwetsbare kind/de kwetsbare jongere moet betrekken en bereiken.
 • Bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor mensen met een beperking.
 • Niet reeds gesubsidieerd of gefinancierd worden vanuit een andere subsidie- of inkooprelatie.
 • Niet reeds gefinancierd worden door de Rijksoverheid.

Wanneer uiterlijk indienen?

De aanvraag kan jaarlijks vanaf 1 april voor het daaropvolgend schooljaar worden ingediend en dient jaarlijks uiterlijk 30 april voor het daaropvolgend schooljaar te zijn ontvangen door de Gemeente Maastricht. 

Let op: kosten die vóór de indiening van de aanvraag zijn gemaakt zijn niet subsidiabel. 

Hoogte van de subsidie

Een subsidie is afhankelijk van de onderwijscategorie en het schooljaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en bedraagt maximaal het bedrag per schoollocatie zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Onderwijscategorie 2022-20232023-20242024-2025 en verder
Kindcentra€ 40.000,-€ 38.750,-€ 37.500,-
Speciaal onderwijs€ 20.000,-€ 17.500,-€ 15.000,-
Voortgezet onderwijs€ 25.000,-€ 25.000,-€ 25.000,-

Meesturen?

Een subsidieaanvraag dient:

 • inzichtelijk te maken hoe het project en activiteit wordt uitgevoerd;
 • inzichtelijk te maken wat de looptijd van het project is binnen het schooljaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • inzichtelijk te maken hoeveel kwetsbare kinderen/kwetsbare jongeren van het betreffende Kindcentrum of de betreffende school worden betrokken bij het project of de activiteit;
 • inzicht te geven in het resultaat of effect op het kwetsbare kind of de kwetsbare jongere dat bereikt wordt met het project of de activiteit;
 • inzicht te geven hoe het project of activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van deze regeling;
 • in samenwerking te worden opgesteld met een of meerdere samenwerkingspartners die zijn betrokken bij de uitvoering van het project of de activiteit;
 • een omschrijving te bevatten van de mate waarin en de wijze waarop de samenwerking plaatsvindt;
 • ondertekend te worden door de betrokken samenwerkingspartners.
 • te worden voorzien van een begroting;
 • te worden voorzien van een activiteitenplan;
 • te worden voorzien van een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Paul Konings via (043) 350 51 23 of Paul.Konings [at] maastricht.nl (Paul[dot]Konings[at]maastricht[dot]nl)
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Palmyre Partouns via (043) 350 31 34 of Palmyre.Partouns [at] maastricht.nl (Palmyre[dot]Partouns[at]maastricht[dot]nl)