Impuls Jongerencultuur Maastricht

De Gemeente Maastricht wil actieve cultuurparticipatie door jongeren bevorderen door het verstrekken van deze subsidie voor activiteiten die daaraan bijdragen. 

Voor wie?

 • een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, of
 • een (groep van) zelfstandige makers die het vak uitoefent in hoofdberoep, of
 • onderwijsinstellingen, of
 • studentenverenigingen.

Waarvoor?

Er kan uitsluitend subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die hoofdzakelijk bijdragen aan cultuurparticipatie door jongeren en uitgevoerd worden met, door en voor jongeren. De activiteiten dienen:

 1. Positieve impact te hebben op het culturele leven voor jongeren in Maastricht.
 2. Uitgevoerd te worden door een organisatie (professioneel of amateur) en/of maker die actief is en gevestigd is in Maastricht.
 3. Inclusief te zijn: iedereen dient onbeperkt mee te kunnen doen of meemaken.

Voorwaarden

Om een subsidie te kunnen krijgen dient er onder andere aan de volgende voorwaarden te worden voldaan. 

 • De aanvrager dient gevestigd te zijn in Maastricht en activiteiten te ontwikkelen met impact op Maastricht.
 • De activiteiten dienen uitgevoerd te worden in één of meerdere disciplines of crossovers binnen het totale veld van de kunsten.

Wanneer uiterlijk indienen?

Een aanvraag dient minimaal 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd te zijn ingediend.

Let op: kosten die vóór de indiening van de aanvraag zijn gemaakt zijn niet subsidiabel. Dat geldt ook voor vergoedingen die niet passen in het referentiekader van de Fair practice code. 

Hoogte van de subsidie

 • De maximale subsidie voor culturele- en maatschappelijke instellingen bedraagt per aanvraag € 10.000,00.
 • De maximale subsidie voor professionele kunstbeoefenaars bedraagt per aanvraag € 5.000,00.

Let op: betaling van medewerkers dient conform de Fair practice code te verlopen.

Meesturen?

In uw subsidieaanvraag dient u het volgende inzichtelijk te maken: 

 • hoe het project of de activiteit wordt uitgevoerd (activiteitenplan);
 • wat de looptijd is van het project binnen het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • wat de impact is op het welzijn van de jongere en in hoeverre de activiteiten hieraan bijdragen; en/of
 • hoe de artistieke ontwikkeling van de jongere wordt bevorderd en in hoeverre de activiteiten hieraan bijdragen;
 • hoe de samenwerking met de overige partners (onderwijs, studentenvereniging, vrijwilligersorganisatie) gaat plaatsvinden en in hoeverre de activiteiten hieraan bijdragen;
 • welke doelgroep(en) wordt/worden bereikt en wat het aantal te verwachte deelnemers of toeschouwers is.

Daarnaast dient u ook nog onderstaande gegevens te verstrekken:

 1. Een sluitende begroting met een overzicht van de aan het project of de activiteit verbonden inkomsten en uitgaven.
 2. Voor activiteiten met een politiek en/of religieus karakter dient er een samenwerkingsovereenkomst te  worden ondertekend door beide partijen waarin de afspraken voor de samenwerking voor deze activiteit of project zijn vastgelegd. 
 3. Vraagt u als rechtspersoon voor de eerste keer een subsidie aan? Dan legt u tevens over: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, inschrijving KvK, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.
 4. Voor jonge professionele kunstbeoefenaars: een inschrijving Kamer van Koophandel en een CV. 

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op via cultuur [at] maastricht.nl (cultuur[at]maastricht[dot]nl)
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Sophie Starren via (043) 350 51 92 of Sophie.Starren [at] maastricht.nl (Sophie[dot]Starren[at]maastricht[dot]nl).