Sport, cultuur en recreatie

Het programma Sport, cultuur en recreatie bestaat uit zeven taakvelden.

5.1 Sportbeleid en activering

De doelstelling is meer Maastrichtenaren laten sporten en bewegen. De gemeente heeft zelf een grote afdeling als onderdeel van de organisatie, Maastricht Sport. Die heeft grote sportvoorzieningen in beheer,  waaronder Sportpark De Geusselt, inclusief het zwembad. Daarnaast worden subsidies verstrekt aan grote, jaarlijkse evenementen zoals de Amstel Gold race, Tour du Dumoulin, Iron Man kids.

5.2 Sportaccommodaties 

De gemeente wil sport- en beweegvoorzieningen die aansluiten bij de behoefte in de stad. Nogal wat voorzieningen zijn eigendom van de gemeente, het zgn. maatschappelijk vastgoed. Subsidies bestaan in de vorm van huurverlaging.  
Dit moet nog veel beter, d.w.z. transparanter, geregeld worden!

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

De gemeente wil het meedoen aan en het meemaken van cultuur bevorderen. Hierbij  is veel aandacht voor mensen die nog niet bereikt worden. 
Subsidieregelingen:

5.4 Musea

Musea worden niet door de gemeente gesubsidieerd. Wel heeft de gemeente zelf het Natuurhistorisch museum als organisatie-onderdeel zelf in beheer.

 5.5 Cultureel erfgoed 

De gemeente houdt het eigen cultureel erfgoed in stand en beschermt het. Er wordt veel aan informatievoorzieningen over bv. vestingwerken gedaan. Dit gebeurt niet via subsidies, maar met andere financiële middelen. 

5.6 Media

RTV Maastricht zorgt voor een ‘Lokaal Toereikend Media Aanbod’, jounalistiek verantwoord en onafhankelijk.  Daartoe ontvangt RTV Maastricht jaarlijks subsidie.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

De gemeente creëert door de groenstructuur een klimaatbestendiger
Maastricht, met de focus op hoogwaterveiligheid, hemelwaterafvoer, tegengaan hittestress en schonere lucht.  
subsidieregelingen ontbreken, maar er zijn subsidies samen met het CNME en Elisabeth Strouven. Daarnaast worden via dit taakveld speeltuinen gesubsidieerd.