Sociaal domein

In het Sociaal domein worden acht taakvelden onderscheiden. Een aantal van de beleidsdoelstellingen die daaronder vallen wordt met behulp van subsidies uitgewerkt. Daarnaast wordt het Sociaal Domein natuurlijk ook betaald vanuit andere budgetten.

6.1  Samenkracht en burgerparticipatie

De gemeente heeft als doel om een krachtige, sociale basis voor onze inwoners te bouwen. Daardoor kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Daarom wordt de individuele en collectieve kracht in buurten zoveel mogelijk benut . Daarbij gaat het om inwoners,  maatschappelijke instellingen en bedrijven.  Subsidies: 

6.2  Wijkteams

De gemeente wil allerlei hulpmiddelen beschikbaar stellen zodat wijkbewoners zich naar vermogen kunnen aanpassen aan de fysieke, sociale en emotionele uitdagingen van het leven. Subsidies die hierbij horen,  waarvan vaak wettelijke status twijfelachtig is:

  • JOGG
  • Blauwe Zorg
  • Mondriaan - allerlei preventieprogramma's 

6.3 Inkomensregelingen

Het doel is het bieden van bestaanszekerheid en het verzachten van de gevolgen van armoede. Hieronder vallen o.a. subsidies voor:

  • Stichting Leergeld,
  • Jeugdfonds Sport en Cultuur 
  • Stichting Fietsbank.

6.4 Begeleide participatie

Onze arbeidsgehandicapte inwoners die zijn aangewezen op arbeid onder aangepaste omstandigheden. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat er voldoende geschikte arbeidsplaatsen worden geboden.  Tot heden wordt dat uit andere bronnen dan subsidiebudgetten gefinancierd.

6.5 Arbeidsparticipatie

Mensen werken naar vermogen en dat doen zij bij voorkeur bij werkgevers in reguliere banen. Wanneer dat niet lukt en/of regulier werk nog niet tot de mogelijkheden behoort, werken mensen naar vermogen in andere vormen van werk. Dit wordt betaald uit wettelijke inkomensregelingen en voor een deel via subsidies:

6.6. WMO

In Maastricht kan iedereen zo lang mogelijk meedoen en zelfstandig blijven wonen. Indien nodig, ondersteunen wij mensen hierin met voorzieningen op maat. We zorgen voor efficiënte en doelmatige ondersteuning die bijdraagt aan de ervaren kwaliteit van leven. De gemeente financiert dit via inkoop en via subsidies voor 'algemene voorzieningen'.  Regeling in ontwikkeling

6.7 Maatwerk 

Met dit programma-onderdeel worden 'zwaardere' voorzieningen bedoeld, waaronder bv. gespecialiseerde jeugdhulp, beschermd wonen en allerlei hulpmiddelen die op maat gemaakt moeten worden. Dit verloopt niet via subsidies maar via inkoop.

6.8 Geëscaleerde zorg

Dit deelprogramma is gericht op mensen die - grotendeels - niet of te weinig gebruik kunnen maken van de vorige zeven programma's. Hieronder vallen o.a. maatschappelijke opvang, opvang van dak- en thuislozen, crisishulp, jeugdreclassering, meldpunt voor (kinder)mishandeling e.d. Er zijn diverse subsidies voor instellingen als Leger des Heils, Trajekt, Levanto, buddy-clubs en voor de jeugdhulp.