Meerjarige subsidies professionele kunst 2021-2024

test

AANPASSEN!!!!

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor organisaties zonder winstoogmerk en/of voor studenten die actief zijn in- en voor Maastricht voor een project/activiteit (of programma van activiteiten), gericht op het verder ontwikkelen van Maastricht als studentenstad. 

Waarvoor?

Er zijn 3 activiteiten waar subsidie voor kan worden aangevraagd:

 1. Het verder ontwikkelen van Maastricht als studentenstad
  De activiteiten dienen bij te dragen aan de artistieke ontwikkeling van de (vrijwilligers)organisatie. De activiteiten dienen een blijvend effect te hebben op de leden van de organisatie. Denk hierbij aan een workshop. 
  Let op: de subsidie is niet bedoeld voor de inhuur van solisten.
 2. Bijdragen aan het bereiken van ten minste één van de volgende actielijnen/beleidsdoelen:
  - Verbondenheid en inclusiviteit. 
  - Economie en arbeidsmarkt.
  - Maatschappelijke bijdrage.
 3. De activiteiten dienen: 
  - Uitgevoerd te worden door een organisatie door en/of voor studenten.
  - Plaats te vinden in de gemeente Maastricht.
  - Inclusief te zijn en gericht op het verbinden van studenten aan de stad en de eigen leefomgeving.

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • Activiteit dient te worden uitgevoerd in of voor Maastricht.
 • Activiteit dient inclusief te zijn. Dus iedereen kan en mag meedoen of meemaken.
 • Activiteit dient vóór 1 januari van het jaar volgend op het subsidiejaar afgerond te zijn. Met andere woorden: als u subsidie aanvraagt voor activiteiten in 2024, moeten de activiteiten voor 1 januari 2025 zijn afgerond. 
 • Activiteit heeft betrekking op één of meer van de eerder genoemde 3 activiteiten (kopje 'Waarvoor'). 

Wanneer uiterlijk indienen?

De aanvraag dient uiterlijk 4 weken voordat de aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteit te zijn ontvangen. 
Let op: kosten die vóór de indiening van de aanvraag zijn gemaakt zijn niet subsidiabel. 

Subsidiebedrag

Een subsidie bedraagt maximaal € 40.000,00 waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van de eigen inzet van de aanvrager. De eigen inzet kan bestaan uit financiële middelen en/of personele inzet.

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag dienen onderstaande gegevens aangeleverd te worden. 

 1. Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt voor een subsidie ter hoogte van € 10.000,00 of meer levert een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten, alsmede van het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar aan.
 2. Een rechtspersoon die voor de eerste keer subsidie aanvraagt voor een subsidie ter hoogte van maximum € 10.000,00 levert een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten aan.
 3. Verder dient de subsidieaanvraag:
 • inzichtelijk te maken hoe het project of de activiteit wordt uitgevoerd;
 • inzichtelijk te maken wat de looptijd is van het project binnen het jaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
 • inzichtelijk te maken hoe de activiteit bijdraagt aan de beoogde doelstellingen en actielijnen zoals omschreven in het Uitvoeringsprogramma Studentenstad gemeente Maastricht 2023-2026;
 • een overzicht te geven van de aan de activiteit verbonden begrote inkomsten en uitgaven (begroting).

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Florian Wijnants via 06 46 91 25 56 of florian.wijnants [at] maastricht.nl (florian[dot]wijnants[at]maastricht[dot]nl)
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Sophie Starren via (043) 350 51 92 of Sophie.Starren [at] maastricht.nl (Sophie[dot]Starren[at]maastricht[dot]nl)