Meerjarige dynamiek professionele kunst Maastricht 2025-2028

Gemeente Maastricht wil culturele dynamiek bevorderen en het culturele ecosysteem van de professionele kunsten in Maastricht versterken door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen. 

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor professionele culturele instellingen, zijnde een privaatrechtelijke rechtspersoon (stichting of vereniging) zonder winstoogmerk met volledige rechtsbevoegdheid:

 • die een duidelijke relatie heeft met de gemeente Maastricht op basis van vestiging en/of werkterrein;
 • die structureel en jaarlijks culturele activiteiten uitvoert die gericht zijn op en ten goede komen aan de gemeente Maastricht, haar inwoners en bezoekers;
 • die op het moment van het indienen van de aanvraag ten minste twee jaar onafgebroken ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel;
 • die binnen het culturele ecosysteem in Maastricht een rol vervult die logischerwijs aansluit bij één van de hieronder genoemde categorieën. 

Waarvoor?

De subsidie wordt verstrekt voor activiteiten die aansluiten bij één van de volgende categorieën:

 1. Categorie I: cultureel programmeur
 2. Categorie II: cultureel platform
 3. Categorie III: cultureel makershuis

Voor meer informatie over deze categorieën zie bijlage 1 van de subsidieregeling.

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor een samenhangend geheel van activiteiten:
  a. op het gebied van professionele kunst;
  b. die primair een artistiek-inhoudelijk karakter hebben;
  c. die in voldoende mate gericht zijn op en ten goede komen aan de gemeente Maastricht, haar inwoners en bezoekers;
  d. die gerealiseerd worden in de periode 2025 tot en met 2028;
  e. die onderling verbonden zijn of logischerwijs aan elkaar relateren;
  f. die bijdragen aan het realiseren van de cultuurvisie van de gemeente Maastricht ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur’.
 • Per aanvrager kan slechts één subsidieaanvraag per jaar worden ingediend. Vraagt u vaker een subsidie aan? Dan krijgt u eenmalig de kans om aan te geven welke subsidieaanvraag of -aanvragen u intrekt. Als u die vraag niet beantwoord, zijn wij genoodzaakt om alle subsidieaanvragen af te wijzen.
 • Een meerjarige subsidie wordt aangevraagd voor een periode van maximaal 4 jaar, zijnde de boekjaren 2025 tot en met 2028. Voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028 dient een herhaalde subsidieaanvraag ingediend te worden.

Wanneer uiterlijk indienen?

 • De aanvraag dient uiterlijk 29 april 2024 om 13:00 uur te zijn ingediend.  
 • De herhaalde subsidieaanvragen voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028 dienen uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft te zijn ingediend. 

Let op: kosten die vóór de indiening van de aanvraag zijn gemaakt zijn niet subsidiabel en een te laat ingediende aanvraag wordt niet in behandeling genomen. 

Toekenning subsidie

Een ambtelijke adviescommissie controleert of uw aanvraag aan de voorwaarden en vereisten van deze regeling voldoet. De commissie toetst uw aanvraag aan de hand van de beoordelingscriteria en vat haar conclusies samen in een advies. Het college van burgemeester en wethouders neemt uiterlijk 1 oktober 2024 een besluit op uw aanvraag. Bij de verdeling van de subsidies houdt het college rekening met het advies van de adviescommissie.

Hoogte van de subsidie

 1. Een subsidie bedraagt, op basis van hetgeen is beschreven in bijlage 2 van deze regeling, per boekjaar maximaal:
  • € 75.000,- (budget hoog); of
  • € 30.000,- (budget laag).
 2. Het maximale aantal subsidieverstrekkingen per boekjaar bedraagt voor:
  • categorie I: vier, zijnde eenmaal € 75.000,- en driemaal € 30.000,-;
  • categorie II: vier, zijnde eenmaal € 75.000,- en driemaal € 30.000,-;
  • categorie III: vier, zijnde eenmaal € 75.000,- en driemaal € 30.000,-.
 3. Jaarlijks kan er een indexering van het subsidiebedrag plaatsvinden.

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag stuurt u onderstaande gegevens mee. 

 • Het digitale aanvraagformulier van de Gemeente Maastricht.
 • Een recent (op het moment van aanvraag niet ouder dan 6 maanden) uittreksel van de Kamer van Koophandel.
 • Een kopie van een recent (op het moment van aanvraag niet ouder dan 6 maanden) bankafschrift waarop, ter verificatie van het bankrekeningnummer van de aanvrager, het rekeningnummer, de naam van de instelling en de datum zichtbaar zijn.
 • Indien de aanvrager een onderneming is: een ingevulde verklaring de-minimissteun. 
 • Een meerjarig bedrijfsplan 2025-2028 (zie artikel 8 voor de inhoud).
 • Indien u voor de eerste keer subsidie aanvraagt: een exemplaar van de oprichtingsakte of de statuten en het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

Let op: voor de boekjaren 2026, 2027 en 2028 dient een herhaalde subsidieaanvraag te worden ingediend. 

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsafdeling via cultuur [at] maastricht.nl (cultuur[at]maastricht[dot]nl). Heeft u liever telefonisch contact? Vermeld dan uw telefoonnummer in het e-mailbericht. Wij bellen u dan terug. 
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Sophie Starren via (043) 350 51 92 of Sophie.Starren [at] maastricht.nl (Sophie[dot]Starren[at]maastricht[dot]nl).