Leefbaarheidsfonds Maastricht

Met de subsidieregeling Leefbaarheidsfonds Maastricht 2024-2025 helpen wij bewonersinitiatieven tot uitvoering te brengen om de leefbaarheid in buurten te bevorderen.

Voor wie? 

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan een stichting of vereniging waarvan de activiteiten door vrijwilligers worden uitgevoerd. Zij mogen daarbij wel worden ondersteund door een betaalde professional (artikel 8, lid 1 en 2, van deze regeling). 

Waarvoor?

De subsidie is bedoeld voor activiteiten die bijdragen aan:

 • de sociale infrastructuur; of
 • de gezondheid; of
 • de betrokkenheid en eigenaarschap onder bewoners bij hun buurt; of
 • draagvlak voor de buurtaanpak of aanpak van het gebied LWA (Leefbare Wijken Aanpak); of
 • de veiligheid en veiligheidsbeleving; of
 • de kwaliteit van de woonomgeving; of
 • het stimuleren van ontmoeting in de buurt of het gebied LWA; of
 • het imago van de buurt.

Let op: initiatieven met een politieke en/of religieuze doelstelling vallen buiten deze regeling.

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 • De activiteiten vinden plaats in en komen ten goede aan de buurten Pottenberg, Mariaberg, Caberg/Malpertuis, Daalhof, De Heeg, Nazareth/Limmel en in de gebieden LWA Noordoost, Noordwest, Zuidoost en Centrum/Zuidwest in Maastricht.
 • De activiteiten dienen binnen zes maanden na de dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking te zijn gestart en binnen twee jaar na de dagtekening van de subsidieverleningsbeschikking te zijn afgerond. In de verleningsbeschikking kan hiervan worden afgeweken indien de aard van de activiteit hiervoor aanleiding geeft.  

Wanneer uiterlijk aanvragen?

De termijn die geldt voor het indienen van de subsidieaanvraag is afhankelijk van de hoogte van het subsidiebedrag:

 • Minder dan € 25.000,00: minimaal 8 weken voor de start van de activiteiten.
 • Vanaf € 25.000,00: minimaal 16 weken voor de start van de activiteiten.

Let op: kosten die vóór de indiening van de aanvraag zijn gemaakt zijn niet subsidiabel. 

Hoogte van de subsidie

 • Een subsidie bedraagt maximaal 100% van de gemaakte kosten minus 100% van de inkomsten tot het maximum van het op dat moment beschikbare subsidieplafond in de betreffende buurt/het betreffende gebied LWA.
 • Het subsidieplafond per buurt wordt eerst aangesproken alvorens het subsidieplafond per gebied LWA wordt aangesproken. Zie artikel 5 van de regeling voor meer informatie. 

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag dienen onderstaande gegevens aangeleverd te worden. 

 1. Een begroting
  Een overzicht van de aan het project verbonden begrote inkomsten en uitgaven.
 2. Een projectplan waaruit blijkt:
  - hoe het project wordt uitgevoerd;
  - wat de looptijd is van het project;
  - hoe de leefbaarheid wordt bevorderd;
  - hoe de betrokkenheid en het eigenaarschap onder bewoners vergroot wordt;
  - hoe het project bijdraagt aan één of meerdere van de beoogde doelstellingen;
  - hoe het zit met het draagvlak in de buurt voor het project. 
 3. Vraagt u voor de eerste keer een subsidie aan? Dan hebben wij het volgende nodig:
  • Een kopie van de oprichtingsakte of statuten.
  • Het jaarverslag, de jaarrekening of de balans van het voorgaande jaar.

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met één van onze stadsdeelregisseurs:
  - Stadsdeel Noord
    Marielle Munnecom via marielle.munnecom [at] maastricht.nl (marielle[dot]munnecom[at]maastricht[dot]nl) of (0)6 52 75 78 76.
  - Stadsdeel Oost
    Roland Olvers via roland.olvers [at] maastricht.nl (roland[dot]olvers[at]maastricht[dot]nl) of (0)6 52 49 79 36.
  - Stadsdeel Zuidoost
    Luuke Schmidt via luuke.schmidt [at] maastricht.nl (luuke[dot]schmidt[at]maastricht[dot]nl) of (0)6 11 39 28 37.
  - Stadsdeel Centrum
    Erwin Gerardu via erwin.gerardu [at] maastricht.nl (erwin[dot]gerardu[at]maastricht[dot]nl) of (0)6 21 55 78 35.
  - Stadsdeel Zuidwest
    Rieneke Soumete via rieneke.soumete [at] maastricht.nl (rieneke[dot]soumete[at]maastricht[dot]nl) of (0)6 21 12 88 07.
  - Stadsdeel West
    Liliane Geraerds via liliane.geraerds [at] maastricht.nl (liliane[dot]geraerds[at]maastricht[dot]nl) of (0)6 29 05 03 93.
  - Stadsdeel Noordwest
    Luca Azzarito vialuca.azzarito [at] maastricht.nl ( luca[dot]azzarito[at]maastricht[dot]nl) of (0)6 27 33 52 33.
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Lenny Paes via (0) 43 350 71 07 of Lenny.paes [at] maastricht.nl (Lenny[dot]paes[at]maastricht[dot]nl)