Jeugdbescherming en jeugdreclassering Regio Zuid-Limburg 2023

De Gemeente Maastricht is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdbescherming en jeugdreclassering voor kinderen en jongeren die dat volgens een besluit van de kinderrechter nodig hebben. Vanuit de rol van centrumgemeente voor Zuid-Limburg verleent de Gemeente Maastricht hiervoor subsidie aan instellingen die gecertificeerd zijn om deze trajecten uit te voeren.

Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor Gecertificeerde Instellingen (hierna: GI's). Deze doelgroep wordt voor de uitvoering verdeeld in drie subgroepen:

 1. Generale uitvoering jeugdbescherming en jeugdreclassering.
 2. Jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking.
 3. Jongeren zonder vaste woon- of verblijfplaats, met een bepaalde culturele en/of godsdienstige achtergrond en complexe gezinssystemen.

Waarvoor?

De subsidie wordt verstrekt voor het uitvoeren van activiteiten zoals opgenomen in bijlage 1 van de subsidieregeling. De subsidiabele activiteiten dienen te worden uitgevoerd binnen de volgende kaders:

 • Internationaal Verdrag inzake de rechten van het Kind (IVRK);
 • Jeugdwet;
 • Normenkader ten behoeve van certificering van uitvoerende organisaties voor Jeugdbescherming en Jeugdreclassering;
 • Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming;
 • De geldende, van toepassing zijnde beroepscode(s).

Voorwaarden

Voorwaarden om een subsidie te kunnen krijgen zijn onder andere:

 1. De GI die, al dan niet in samenwerking met een onderaannemer, een aanvraag doet voor de uitvoering van de subsidiabele activiteiten voor de subdoelgroep, beschikt over professionals met bijzondere expertise ten aanzien van de begeleiding en/of behandeling van jeugdigen uit de betreffende subgroep.
 2. Aanvullend op het voldoen aan de gestelde eisen voor certificering uit het Normenkader (artikel 3.4 lid 4 Jeugdwet), verwacht het college in aanvulling op een aantal onderdelen nog aanvullende voorwaarden. Zie hiervoor artikel 6, lid 2, van de regeling voor meer informatie. 
 3. Bij de uitvoering van jeugdbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering wordt, voor wat betreft de toegangsfunctie naar gespecialiseerde jeugdhulp (op basis van Jeugdwet),:
  • aangesloten bij de in de gemeente c.q. jeugdregio gebruikelijke inkoopsystematiek, werkwijzen en methoden met betrekking tot de toeleiding naar, advisering over, bepaling van en het inzetten van voorzieningen op het gebied van de jeugdhulp;
  • blijk gegeven van kostenbewustzijn ten aanzien van de inzet van (gespecialiseerde) jeugdhulp;
  • de te bereiken doelen en resultaten zoals opgesteld voor de afgegeven bepaling jeugdhulp gemonitord en mét cliënt en zorgaanbieder geëvalueerd;
  • bij het inzetten van spoedeisende gespecialiseerde jeugdhulp tijdig en concreet nagedacht over structurele of tijdelijke inzet en, indien noodzakelijk, het vervolg daarop.
 4. In de verleningsbeschikking worden nog specifieke verplichtingen opgelegd. Zie artikel 10 van de regeling voor meer informatie. 

Wanneer uiterlijk indienen?

De aanvraag dient vóór 1 augustus, van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, te zijn ingediend.

Hoogte van de subsidie

 1. De omvang van de subsidie 2023 wordt bepaald naar rato van de werkelijke duur van de uitvoering door de in bijlage 1 vastgestelde tarieven (p) per activiteit te vermenigvuldigen met het aantal eenheden per activiteit die zijn geleverd (q).
 2. De in bijlage 1 genoemde tarieven zijn uitgedrukt in het prijspeil van 2023. De tarieven worden jaarlijks voor aanvang van een nieuw subsidiejaar geïndexeerd met de definitieve OVA van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar.
 3. In afwijking van het voorgaande geldt dat, indien er landelijke tarieven zijn vastgesteld, deze worden gevolgd per 2024, inclusief de indexering die de landelijke overheid hierop toepast. Dit onder de voorwaarde dat de GI voldoet aan de landelijke voorwaarden die hiervoor gelden.

Meesturen?

Bij een subsidieaanvraag stuurt u onderstaande gegevens mee. Voor meer informatie hierover zie artikel 4 van de subsidieregeling. 

 1. Een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Hierbij wordt in ieder geval aangeven voor welke subgroep subsidie wordt aangevraagd.
 2. Een prognose, per subgroep, (gebaseerd op het gemiddelde van de verrichte activiteiten in de afgelopen 3 jaar) gericht op het aantal te verrichten activiteiten. Deze prognose sluit in eenheden aan op de in bijlage 1 bij de tarieven vermelde eenheden.
 3. Een plan van aanpak waarin ten minste aandacht wordt besteed aan de volgende inhoudelijke thema’s:
  • Werving, selectie en behoud personeel (arbeidsmarktproblematiek).
  • Hoe de afgesproken caseloadverlaging wordt gerealiseerd.
  • Hoe ingezet wordt op het gedachtegoed 1G1P1R.
  • Hoe aangesloten wordt op het jeugdhulpstelsel van de jeugdzorgregio Zuid-Limburg.
  • Hoe samen met de ketenpartners gewerkt wordt aan het verkorten van de doorlooptijden.
  • Hoe de samenwerking met de lokale toegang verder gestalte krijgt.
 4. Indien u voor de eerste keer subsidie aanvraagt op basis van deze subsidieregeling: 
  • Een exemplaar van de oprichtingsakte of statuten.
  • Jaarstukken betreffende het laatst beschikbare verslagjaar. 
  • Een actieplan.
  • Een exitplan.  
 5. Indien de gecertificeerde instelling documenten onder punt 4 wijzigt, worden de gewijzigde documenten overlegd aan het college.
 6. Een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten. Het dekkingsplan bevat een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan.  

Contact

 • Heeft u inhoudelijke vragen? 
  Neem dan contact op met de beleidsmedewerker Tamara Aerts via 06 11 22 76 48 of Tamara.Arets [at] maastricht.nl (Tamara[dot]Arets[at]maastricht[dot]nl)
 • Heeft u vragen over de procedure? 
  Dan kunt u contact opnemen met de subsidieverlener Sanne Pecasse via (043) 350 51 20 of Sanne.Pecasse [at] maastricht.nl (Sanne[dot]Pecasse[at]maastricht[dot]nl).